1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

vendredi 9 mars 2007

* Ba'o ca'o Nhan quyen - Ton gia'o

* Ba'o ca'o Nhan quyen - Ton gia'o

2007:

- Thuy Dien doi tra tu do cho ca'c tu nhan chi'nh tri VN 9/3/2007
- Uy ban Nhan quyen VN len tieng 3/2007
- Vietnam Country Reports on Human Rights Practices - 2006
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78796.htm
Tinh hinh Nhan quyen VN 2006 - BNG My 3-2007

2006:

Aucun commentaire: