1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

lundi 5 mars 2007

* Google search - blogger search - news

SEARCH Google NEWS:

1- Cách tìm kiếm thông tin ngoài luồng tuyên truyền 1 chiều , bóp méo sự thật của cs
- google.com hoac http://search.blogger.com/ hoac
news-search-blogger

Với những từ khoá liên quan :
"linh mục nguyễn văn Lý" , "Hòa thượng Thích Quảng Độ " , " thượng tọa Thích Thiện Minh ", "luật sư Lê thị Công Nhân ", " ls Nguyễn văn Đài ", "Do Nam Hai ", " nhan quyen ", freedom viet nam, danchu, "dân chủ", "quehuong", Thich Thien Minh, ... v v

Google search us: news
http://news.google.com/news?hl=en&ned=en&q=vietnam&btnG=Recherche+Actualit%C3%A9s
Google search fr: news
http://news.google.fr/news?hl=fr&ned=fr&q=vietnam&btnG=Recherche+Actualit%C3%A9s

Yahoo search us: news European Union
http://search.news.yahoo.com/search/news/?p=European+Union

Yahoo search us: vnt
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=%22v%C3%B5+nh%C3%A2n+tr%C3%AD%22&btnG=Rechercher&meta=

2- Tìm thông tin trên google bằng từ khóa nào đó,

En: tiếng anh
http://news.google.com/news?ned=us&topic=n (đánh từ khóa vào)

http://news.google.com/news?hl=en&ned=us&q=viet+nam&btnG=Search+News (vietnam)

Yahoo news "father nguyen van Ly":
http://news.search.yahoo.com/search/news?p=father+nguyen+van+ly&c=&x=wrt

Google news "father nguyen van Ly":
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=father+nguyen+van+Ly&btnG=Recherche+Google&meta=

Fr: tiếng Pháp
http://news.google.fr/nwshp?ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=fr&tab=wn&q= (đánh từ khóa vào)

http://news.google.fr/news?hl=fr&ned=fr&q=viet+nam&btnG=Recherche+Actualit%C3%A9s
(vietnam)

- Tim " linh muc nguyen van Ly" bang Google :
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=%22linh+muc+nguyen+van+Ly%22&btnG=Recherche+Google&meta=

- Tim "thuong toa Thich Thien Minh " bang Google :
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=%22thuong+toa+Thich+thien+Minh+%22&btnG=Rechercher&meta=

- Tim "Human Rights Watch Vietnam" bang Google :
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=Human+Rights+Watch+Vietnam&btnG=Recherche+Google&meta=

- Tim "Lời Kêu Gọi Cho Dân Chủ Việt Nam" bang Google :
http://www.google.fr/search?q=%22L%E1%BB%9Di+K%C3%AAu+G%E1%BB%8Di+Cho+D%C3%A2n+Ch%E1%BB%A7+Vi%E1%BB%87t+Nam%22&btnG=Rechercher&hl=fr3- SEARCH BLOGS:

- http://search.blogger.com/ (đánh từ khóa vào)

- search.blogger.com (khóa : quehuong)

- http://search.blogger.com/?q=dan+chu&btnG=Rechercher&hl=fr&ie=UTF-8&x=60&y=10&ui=blg (dan chu)

- http://search.blogger.com/?q=quehuong&btnG=Rechercher&hl=fr&ie=UTF-8&x=60&y=10&ui=blg http://search.blogger.com/?q=z-quehuongxua&btnG=Rechercher&hl=fr&ie=UTF-8&x=60&y=10&ui=blg

- http://search.blogger.com/?as_q=que+huong&ie=UTF-8&ui=blg&bl_url=que-huong.blogspot.com&x=35&y=5 (với từ khóa : quehuong)


- Tìm Tin về Lm NVLy với những từ khóa như: nguyễn Văn Lý , nguyen van Ly, father Nguyen van Ly, père Nguyen Van Ly, Linh muc Nguyen Van Ly, democracy, freedom, ...
http://search.blogger.com/blogsearch?hl=fr&ie=UTF-8&x=35&y=5&ui=blg&q=nguyenvanly+&btnG=Rechercher

http://search.blogger.com/blogsearch?hl=fr&ie=UTF-8&x=35&y=5&ui=blg&q=linh+m%E1%BB%A5c+nguy%E1%BB%85n+v%C4%83n+l%C3%BD&btnG=Rechercher

T.T. Thich Thien Minh:
http://search.blogger.com/blogsearch?hl=fr&ie=UTF-8&x=35&y=5&ui=blg&q=Thich+Thien+Minh&btnG=Rechercher

Human Rights Watch Vietnam :
http://search.blogger.com/blogsearch?hl=fr&q=Human+Rights+Watch+Vietnam&btnG=Rechercher


4- SEARCH VIDEO: Khóa :
Tags:
Vietnam Human Rights Democracy vietnamese bloc 8406 nguyen chinh ket freedom san jose mayor chuck reed
vietnam nguyen van ly khoi bloc 8406 alliance democracy freedom human rights
RELIGIOUS FREEDOM DEMOCRACY APEC communist vietnam toi ac CSVN
8406, freedom, freeviet,

http://www.youtube.com/results?search_query=8406&search=Search

Aucun commentaire: